Çatışmayı Yönetmek

  Kurumların çatışmayı yönetmek ile ilgili bir çalışmada elde edecekleri en büyük yarar; verimliliğin, iletişim kalitesinin ve motivasyonun artması olacaktır. Çalışanlar ise çatışmayı ve kendilerinin çatışmaya olan yaklaşımlarını tanıyacak, çatışmadan kaçınmak veya zarar görmektense karşılıklı tarafların yarar sağlayabilecekleri bir sonuca ulaşmak hedefi ile çatışmayı yönetmelerini sağlayacak becerileri elde edebileceklerdir.

  Çatışma yönetimi bir kurumdaki her düzeyde çalışanın katılabileceği iki günlük bir eğitimdir. Bu eğitimde çatışmadan yarar sağlayan bir noktaya gelebilmek için katılımcıların çatışmayı çok yönlü olarak tanımaları, kendilerinin çatışmada nasıl bir tutum sergilediklerini fark etmeleri, algı farklılıklarını görmeleri, hayata mükemmellik veya keşif anlayışı ile yaklaşmanın farkını görebilmeleri, kazan-kazan yaklaşımını sergileyebilmek için sahip olmaları gereken tutum ve davranışların neler olduğunu anlayabilmeleri sağlanacaktır.

  Eğitim sonunda ise bir yandan çatışma deneyimi bir yandan da çatışmalarının altında yatan ego ihtiyaçları ile ilgili önemli farkındalıklar yaşayacaklardır.

  Delegasyon

  Sürekli gelişen ve öğrenen bir organizasyon olmanın gerçek anlamını öğrenmek ve bunun en işlevsel yöntemi olan delegasyonu anlayıp hayata geçirmek isteyen kurumların ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenmiş bir programdır. Çalışan düzeyinden bakıldığında hem bireysel hem de kurumsal düzlemde delegasyonun gerekliliğinin ve etkin olarak uygulanması için yapılması gerekenlerin çalışanlar tarafından anlaşılması hedeflenmektedir.

  Ekipleri yöneten çalışanları hedefleyen bir delegasyon eğitimi kurumun ihtiyacına göre iki veya üç gün sürmektedir. Eğitim sırasında çalışanların delegasyon ile ilgili geçmiş deneyimlerinin yarattığı önyargılar, delegasyonun gerçek anlamı, durumsal liderliğin anlamı, çalışanların özellikleri ışığında delegasyonun adımlarının derinlemesine irdelenmesi ele alınan başlıklarından bazılarıdır.

   Çeşitlilik Eğitimi

   Çeşitlilik eğitimi hem çalışanlar hem de kurumlara farklılıkları yarar getirecek şekilde yönetme olanağı sağlamaktadır. Çalışanların ön yargılarının farkında olmaları, değişime karşı olan endişelerini azaltabilmeleri ve farklılıklardan kazanç sağlayabileceklerini görmeleri iş yerlerindeki motivasyon ve katılımlarını büyük oranda etkileyecektir. Çeşitliliği etkin olarak yöneten şirketlerin kârlılıklarının %20 kadar daha yüksek olması, kurumların bu yönde gelişmeleri için önemli bir nedendir.

   Kurumların tüm düzeylerdeki çalışanlarının katılabileceği ve iki gün süren çeşitlilik eğitiminde katılımcıların ön yargılarını fark etmeleri, bireysel farklılıkları görebilmeleri, gözlem ile yargı arasındaki farkları anlamaları, çeşitliliğin yararlarını deneyimlemeleri, kurum hedefleri açısından çeşitliliğin önemini fark etmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimler yoluyla kurum içinde işleyecek çeşitlilik yönetimi ilkelerinin belirlenmesi sağlanmaktadır.

   Ekip Olabilmek

   Ekip ruhunu ve ekip olarak çalışmanın gücünü yaratmayı hedefleyen kurumlar için hazırlanmış bir eğitimdir. Çalışanların ise ekibin gücünü fark etmeleri ve gerçekten işlevsel bir ekip olmak için gerekli etmenleri çalışma hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedeflenmektedir.

   Ekip olabilmek iş yerinde zaten bir arada çalışan kişilerin katılmaları durumunda büyük farklar yaratabilen üç günlük bir eğitimdir. Bu eğitim takip toplantıları ile desteklendiğinde kalıcı yararları güçlendirmektedir.

   Eğitimimizde katılımcılar hayatın simbiyotik yapısı, işlevsel ekiplerin özellikleri, işlevsel bir ekip olmak için engel oluşturan etmenlerin neler olduğu paylaşılmaktadır. Eğitimin önemli bir bölümü ise katılımcıların ekip olabilmeyi engelleyen bu unsurları kendileri için bertaraf etme yöntemlerini belirlemelerine ayrılmaktadır.

    Değişimi Yönetmek

    Değişim günümüzün kaçınılmaz unsuru. Bunu kabul ederek değişime adapte olmanın ötesinde değişimi yaratan kurumlar yarınlara gelişerek ulaşabileceklerdir. Değişimi yönetmeyi/yaratmayı hedefleyen tüm kurumlar değişim yönetimi eğitiminden büyük yarar sağlayacaklardır. Katılımcılar açısından baktığımızda ise değişime adapte olabilmenin neden zor olduğuna dair farkındalık ile başlayan yolculuğun değişimin bir parçası olmayı istemeye uzanması en büyük hedeftir.

    Değişimin mimarlarını hedefleyen değişimi yönetme eğitimi, en az iki hafta ara ile yapılacak üç günlük ve iki günlük oturumlardan oluşan toplam beş günlük bir eğitimdir. Eğitimin önemli bir bölümü değişimi, süreçlerini, evrelerini ve değişimin içindeki kişilerin bu süreçlere tepkisini anlamaya yöneliktir. Değişimin irdelenmesinin ardından değişimin sağlıklı yönetilmesi için geliştirilmesi gereken bakış açısı ve tutumlar ele alınmaktadır. Örneğin değişimi planlama, risk analizi, ekip çalışması, stres yönetimi, misyon-vizyon ve strateji ile yönetebilmek, karmaşık değişimlerin yönetimi, kişileri değişime dahil etme, çatışmayı yönetme, insani ihtiyaçlar… Eğitim programı değişimi değerlendirmek ve bir sonraki değişime hazır olmak için yapılacakların planlanması ile tamamlanmaktadır.

    Etkin İletişim

    Gerçekten başarılı olmak için en gerekli temel yetkinliklerden birisi olan etkin iletişimi sağlamlaştırmayı hedefleyen kurumların büyük yarar sağlayacağı bir eğitimdir. Katılımcıların ise kendi iletişim tarzlarını anlamaları, iletişimi etkin kılmanın sorumluluğunu üstlenmeleri ve yöntemlerini öğrenmeleri hedeflemektedir.

    Kurumdaki tüm çalışanların büyük yarar sağlayabileceği etkin iletişim eğitiminin gerçekten davranış değişikliği yaratması için 2+1+1 gün yapısında gerçekleştirilmesini önermekteyiz. İletişim eğitimimizin içeriği ağırlıklı olarak iletişimin dinamiğini anlamaya yöneliktir. Katılımcıların iletişim sırasında yaşadıkları sorunların gerçek nedenlerini fark etmeleri sağlandıktan sonra anlaşılma ve anlama sorumluluğunu üstlenmenin önemi ve yararları irdelenmektedir. İletişimdeki temel unsurlar dinleme ve kendini ifade etme yöntemleri ile birlikte kadın ve erkek iletişiminin farkları ve bedenin susmayan dilini çözebilmek üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Program, iletişimimize engel olan kişilik defolarımızla ilgili bir farkındalığın oluşturulması ile tamamlanmaktadır.

     Zamanda Kendini Yönetmek

     Klasik zaman yönetimi eğitimlerinden “zaman yönetilemez” anlayışı ile farklılaşan eğitimimiz, insanın sadece kendisini yönetebileceği bakış açısını katılımcılara fark ettirmeyi amaçlamaktadır. “İnsan kendi sorumluluğunu üstlenmelidir” anlayışının hâkim olduğu bu eğitim iki gün sürmektedir.

     Her düzeyde çalışanın katılabildiği eğitimden özellikle yöneticiler önemli yararlar sağlamaktadır. Bu eğitimde hedef odaklı çalışma, hedefin gücü, zaman kullanımı ile ilgili farkındalıklar, kişilik ve davranış yapılarının zaman kullanımına etkisi, delegasyon, kendi hayatına saygı, zamanla ilgili yalanlarımız gibi başlıklar yer almaktadır.

     Etkin Satış Eğitimi

     Etkin satış eğitimimiz satış sürecini iyi anlamak isteyen, satış sürecindeki en önemli unsur olan insanı desteklemeyi amaçlayan ve satışın bir kazan-kazan durumu yaratması gerektiğine inanan kurumlar için tasarlanmıştır.

     Eğitimimiz kurumda satış ile ilgili bir sorumluluğu olan tüm çalışanlara büyük destek vermektedir. Bu eğitimimizde katılımcılarımız, öncelikle kendilerini tanımalarını, kendi davranışlarının satış üzerindeki etkisini, müşteriyi ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamalarını sağlayacak yöntemlerle donatılmaktadırlar. Katılımcılar, kendilerini ve müşterilerini tanıma ve yönetme ile ilgili desteklendikten sonra müşterilerine ve ihtiyaçlarına göre satışlarını nasıl şekillendirecekleri ve satışın beş aşamasını buna göre nasıl yürüteceklerini tartışma olanağı bulurlar. 1+2 günden oluşan bu eğitimimiz katılımcıların eğitimde elde ettikleri bilgileri hemen kendileri ve müşterileri ile uygulamalara dökmelerini sağlamaktadır.

      Etkin Yöneticilik Eğitimi

      Şirketin gelişen ihtiyaçlarında yöneticilik sorumluluğu alacak yönetici adaylarının güncel yönetim tekniklerine dair donanım kazanarak mevcut ve alacakları sorumluluklarda başarılı olmalarını amaçlayan bir eğitimdir. Eğitimimizde elemanlık, uzmanlık düzeyinden yöneticiliğe transfer olmak için gerekli yetkinliklerin neler olduğunun farkındalığının yaratılması, geliştirme sürecinin başlamasını sağlamak hedeflenmektedir.

      Yönetici olmaya aday tüm çalışanların yararlanabileceği bu eğitimde organizasyon, yönetim ile ilgili temel bilgiler, yöneticilik için gerekli temel bilgi ve beceriler, farklı yönetim anlayışı ile şekillenen rol öncelikleri, yöneticilerin kullandıkları donanımlar gibi üç günlük bir sürede ele alınmaktadır. Bir temel oluşturmayı amaçlayan bu eğitimle katılımcıların yöneticilik yolunda kendilerini geliştirmeleri için kendilerine bir yol haritası çizmeleri sağlanmaktadır.

      Kendine Liderlik Etmek

      Liderliğin kişilere veya süreçlere liderlikten önce kişinin kendisine liderlik etmekle başlayacağını kabul eden kurumlar için önemli bir eğitimdir. Kendisine gerçekten liderlik edebilen bir yönetici veya yönetici adayı kendisinin ve kurumunun sürekli gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

      Kendine liderlik etme eğitimine katılan (kısa veya uzun vadede) yönetici olmaya aday çalışanlar, öncelikle kendilerini geliştirebilecek ve değiştirebilecek ilk ve en önemli unsur olma ve bunun sorumluluğunu üstlenme anlayışı ile karşılaşacaktır. Bu anlayışın tohumlarının atılması ile kendilerini tanıma, kendileri için hedef koyma, büyük resmi görme, aksiyon alma, kendine geri bildirim verme, motive etme, değişim yönetimi gibi konuları inceleme fırsatı kazanmaktadırlar. Bir giriş ve bakış açısı kazandırma eğitimi olarak tasarlandığında bir günlük olabilen bu eğitim, kalıcı davranış değişiklikleri hedeflendiğinde ödevler, projelerle zenginleştirilerek sürece yayılan 2+2 günlük bir eğitim haline getirilmektedir.

       Koçluk Kültürü Projesi

       Bir eğitimden uzun soluklu bir proje olarak tasarlanmıştır. Bu proje, kurumunda ciddi bir değişiklik ve toplu bir gelişim amacı taşıyan kurumlar için tasarlanmıştır ve temel olarak dört bölümden oluşmaktadır.

       Koçluk kültürü projesi çalışanları ile birlikte sürekli bir gelişim amaçlayan yöneticiler için kurgulanmıştır.

       Bu projenin ilk bölümünde yöneticiler performans koçluğunun temelleri ile ilgili yoğun ve derinlemesine bir eğitim almaktadırlar. Toplamda üç gün süren bu eğitimde insanı tanımak, motivasyon, değişim, değişimin önündeki engeller, hedef koyma, gelişimin takibi, geri bildirim verme gibi konular ele alınmaktadır. Bu süreç aynı zamanda katılımcıların ele alınan başlıklarda kendi durum ve tutumlarını irdeleme olanağı da vermektedir.

       Projenin ikinci bölümünde eğitime katılanlar birebir performans koçluğu alarak süreci deneyimleme ve kendilerini geliştirme olanağı bulurlar. Katılımcılar eğitmen/koçlarımız ile 6-10 seans çalışırlar. Bu onlara hem kendilerini geliştirme hem de koçluk sürecinde kullanılan adımları deneyimleme olanağı sağlar.

       Projenin üçüncü adımı yine bir eğitim süreci olarak kurgulanmıştır. İki gün süren bu eğitimde bu kez katılımcılar koçluk yardımıyla kullanılan (ve katılımcıların deneyimledikleri) yöntemler, stratejiler, formlar ile ilgili teknik bilgilerle donatılmaktadırlar. Koçluk aldıkları sürede elde ettikleri deneyimlerle bu bilgileri eşleştirmeleri bu bilgilerin anlam kazanmasına yardımcı olmaktadır.

       Projenin dördüncü aşamasında ise yöneticiler bu kez kendi çalışanlarına koçluk vermeye başlarlar. Eğitimcilerimiz ise bu sürecin 3-4 seansında gözlemci olarak katılır ve seans sonrasında yöneticilere koçlukları ile ilgili geri bildirim verirler.

       Gerçekten etkili ve kalıcı bir performans gelişimi ve toplu bir gelişim isteyen kurumlar için tasarlanmış olan bu proje kurumlarda gözle görülür değişimler sağlamaktadır.

       Motivasyon

       Çalışanların verimini, kurumun iklimini önemli şekilde etkileyen motivasyon konusunu farklı açılardan inceleyen bir eğitimdir. Kurumlarda yaşatılmaya çalışılan ancak genelde pek etkili olmayan yöntemlerle geliştirilmeye çalışılan motivasyon konusu bu eğitimde ele alınmakta ve uygulamaya yönelik çalışmalarla desteklenmektedir.

       Kurumlarda insan kaynaklarında görev yapan veya yönetici konumundaki kişileri hedefleyen bu eğitim iki gün sürmektedir. Eğitim sırasında motivasyon temelleri, bu temellerin gelişimi ve değişimi, kişilerin motivasyonunu etkileyen unsurlar ve bunların psikolojik altyapıları incelenmektedir. Katılımcıların kendilerini en çok motive eden unsurları kendi ego, ihtiyaç ve kişilik özellikleri ışığında incelemeleri kendilerini tanımaya ve herkesi motive eden unsurların farklılığını anlamaya yöneltmektedir.

        Sistem Düşüncesi

        Günümüz iş hayatını anlama çabasında artık hiçbir şekilde yeterli olmayan neden-sonuç ilişkileri bakış açısının yerini alan sistem düşüncesine dair bu fikri anlamayı, irdelemeyi ve pratik uygulamaları fark etmeyi hedefleyen bir eğitimdir. Yöneticiler bu öğreti ile büyük resmi görmeyi, reaktif olmak yerine proaktif olmayı, kısa vadeli değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümleri düşünmeyi ve hayata geçirmeyi öğrenmekteler.

        Yöneticileri hedef alan, iki gün süren bu eğitim aslında ciddi bir teoriye dayanmaktadır. Bu teorik ağırlıklı konu eğitimimizde çocuk kitapları, etkinlikler, uygulamalar ve vaka çalışmaları ile anlam kazanmakta ve iş yaşamındaki uygulamaları ile ayağı yere basan bir eğitim halini almaktadır. Bu eğitim sırasında sistem diline giriş, pekiştiren ve dengeleyen döngüler, düşünsel modeller, kaldıraç gücü, kritik müdahale, sistem temel örnekleri gibi başlıklar yer almaktadır.

        Stres Yönetimi

        Günümüz dünyasında artık hayatın bir parçası gibi algılanan ve iş kayıplarında en büyük yüzdeyi tutan stresin olumsuz etkilerini minimize etmeyi amaçlayan kurumlar için hazırlanmış bir eğitimdir. Çalışanların iş ve özel hayatında karşılaştığı stres kaynaklarını tanımlaması, bu süreçlerin farkına varması ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknik ve alıştırmaları uygulamalarla yaşamlarına taşıyabilmesi için yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

        Kurumlarda her türlü seviyede çalışanların yararlanabileceği bu eğitim, amacı gereği bir veya iki gün olarak tasarlanmıştır. Eğitimde kendini tanıma, zayıf yönleri fark etme, stres unsurlarını ortaya çıkarma, duyguları anlama, kendini ifade etme, sorun yok alanına ulaşma, stresle başa çıkma yöntemleri, progresif relaksasyon teknikleri gibi başlıklar ele alınmaktadır.

         Sunum Becerileri

         Sektörleri ve yürüttükleri iş nedeni ile sunumlar yapması gereken kurumların bu konudaki etkinlikleri artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Sunum yapmayı bir kâbus gibi algılayan pek çok çalışanın bu konudaki endişelerini bu konudaki yetkinliklerini artırarak azaltmayı amaçlar.

         Sunum yapmak durumunda olan her katılımcının yer alabileceği bu eğitim ihtiyaca göre 1+1 veya 2+1 gün olarak kurgulanabilmektedir. Sunum hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, katılımcı özelliklerine göre hazırlanmak ve sunum yapmak, grup dinamiği, farklı öğrenme tarzları, zor katılımcılar, sunum yapanın kendini tanıması, sunumu etkili bitirmek gibi konular eğitimin başlıkları arasında yer almaktadır.

         Tohumdan Ormana

         Bir eğitimden oldukça farklı bir çalışma olan “Tohumdan Ormana” yarım gün süren bir uygulamadır. Kurumların (yeni başlangıçlar, değişim öncesi, değerlendirme süreçleri gibi) kendileri için kritik önem taşıyan zamanlarında uygulayabilecekleri, çalışanları motive eden, farkındalık yaratan, etkili bir süreçtir.

         Tohumdan Ormana çalışmasında katılımcılar kendilerini sanat malzemeleri ve atık malzemeler ile bireysel olarak yaptıkları eserlerle ifade ederler. Bu eserler katılımcıların duygu, düşünce, umut ve endişelerinin birer yansımasıdır. Katılımcılar bu bireysel eserlerini dile döktükten sonra, önce küçük daha sonra büyük ekipler halinde bir araya gelirler. Tek tek ağaçlar önce küçük korular sonra da büyük bir orman halini alır. Tüm bu süreçte katılımcılar hedeflerini, deneyimlerini, yaşadıklarını dile getirirler. Çalışmanın tamamı psikolog ve danışmanlar tarafından izlenir ve sonunda herkesin katıldığı bir debriefing gerçekleştirilir. Bu debriefing sırasında temel olarak büyük resmi görmek, birey olarak kurumda var olabilmek, emeklerinin etkisini görmek, her katkının önemi, değişimde yer almak gibi başlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenen konulara sorularla yönlendirme sağlanabilmekte ve ihtiyaç duyulan konular ele alınabilmektedir.